Home > About > Legal Notice

Avís Legal

Amb compliment de la Llei d'Andorra de data 15/2003 del 18 de desembre, llei qualificada de protecció de dades personals, MOTOAVENTURES EUROPA SL posa a disposició de l'Usuari la següent informació: MOTOAVENTURES EUROPA SL és una empresa privada amb domicili a Ed. Terratorta Esc A, Atic 2, Ordino, AD300 - ANDORRA, titular del lloc web: www.motoaventures.com; de la base de dades de caràcter personal i empresarial generada per les dades subministrades pels seus proveïdors i clients.

La comunicació de les dades de caràcter personal dels proveïdors i/o Clients, implica el seu total consentiment per a que siguin incorporats al fitxer automatitzat “CLIENTS” del qual és responsable aquesta empresa. A tal efecte, MOTOAVENTURES EUROPA SL, de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2003 del 18/12 sobre l'adequació de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, guardarà les dades de caràcter personal que hagin recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats. La informació que MOTOAVENTURES EUROPA SL rep dels usuaris d'aquest lloc web es tractada amb la màxima confidencialitat. La incorporació de les seves dades al fitxer tenen com a finalitat poder gestionar, administrar i agilitar els serveis a l'usuari, així com l'enviament de notificacions d’actualització dels serveis i l'enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d'informació relativa a MOTOAVENTURES EUROPA SL.

Aquest lloc web utilitza Cookies i altres aplicacións que permeti l'obtenció d'informació relativa als usuaris del lloc web. L'usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei, i, en particular, els drets d'accés rectificació o cancel•lació de dades i oposició si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment donat per a la cessió de les seves dades. Aquests drets es podran exercitar per l'usuari mitjançant petició escrita a la següent adreça de correu electrònic: info@motoaventures.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Ed. Terratorta Esc A, Atic 2, Ordino, AD300 - ANDORRA. La sol•licitud tindrà que incloure les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercit. MOTOAVENTURES EUROPA SL, amb tal de demostrar la seva transparència, posa a disposició dels usuaris i dels òrgans competents les dades que a continuació s'expressen: Denominació Social: MOTOAVENTURES EUROPA SL, Número de Registre Tributari: L-703889-M, Registre de Comerç: 914292-H, Domicili: Ed Terratorta Esc A, Atic 2, Ordino, AD300 – ANDORRA.

Dades registrals de l'empresa: Societat Mercantil inscrita al M. I. Govern d'Andorra amb el número 8733, Llibre S- 79 Foli 177-184. Pàgina web registrada: www.motoaventures.com

LEGAL NOTICE:

In compliance with the Andorran law of 18 December 2003 numbered 15/2003, established to protect personal details, MAE supplies the following information: MAE is a private company with address at Ed. Terratorta Esc A, Atic 2, Ordino – AD300, ANDORRA, owner of the website: www.motoaventures.com; and of the personal and business database generated by the information given by suppliers and clients.

The giving of the personal information by suppliers and/or clients, implies their total agreement that they be automatically incorporated into the database “clients” which this company is responsible for. To such effect, MOTO AVENTURES EUROPA S.L. in compliance with all that described in the law 15/2003 dated 18/12 with regard to adequate securety measures for automatic databases containing personal information, will keep the said personal information, and adopt the necessary measures to avoid their alteration, loss, use or access by unauthorised third parties.

The information that MOTO AVENTURES EUROPA S.L. receives from users of this website will be treated with maximum confidenciality. The addition of their information to the database is so that services to the user can be managed, administered and hastened, as well the sending of updates of services and information relative to MOTO AVENTURES EUROPA S.L. whether in an electronic or paper format.

This website uses Cookies and other applications which permit the obtention of information relative to the users of the website. The user can exercise the rights recognised in law, and in particular those in relation to access, correction or cancelation of information and refusal if relevant, as well as the right to revoke the agreement given for the collecting of his information. These rights can be exercised by the user by a written petition to the following email address: info@motoaventures.com or by a written, signed request sent to the following address Ed. Terratorta Esc A, Atic 2, ordino – AD300 ANDORRA. This request must include the following details: name and surname of the user, address for notifications, photocopy of DNI or passport, and precise details of law being used. MOTO AVENTURES EUROPA S.L. demonstrating transparency, supplies the following information for the use of users and any other entities:Company Name: MOTO AVENTURES EUROPA S.L., Tax registration nº: L-703889-M, Business registration Nº: 914292-H, Address: Ed.Terratorta, Esc A Atic 2, Ordino – AD300 ANDORRA.

Company registration details: Limited Company registered with M.I.Govern d'Andorra with number 8733, Book S-79 sheet 177-184. Registered website: www.motoaventures.com